×

Betingelser og vilkår

Generelt
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av www.Vibrer.no (heretter kalt "Vibrer").
Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Vibrer så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Vibrer sin side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Vibrer, er ansvarlig for betaling av de ytelser Vibrer eller Vibrer sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Vibrer sin side.

Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.

UAVHENTEDE PAKKER BELASTES MED ET GEBYR PÅ KR. 500,-

Reklamasjon
Før feil meldes til Vibrer, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Vibrer har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Vibrer slik at Vibrer kan iverksette tiltak for avhjelping. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Vibrer melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
Vibrer vil, snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Vibrer, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Vibrer, betaler ikke Vibrer disse utgiftene.

Angrefrist
Alle kunder har etter Norsk lov 14 dagers åpent kjøp, dvs returett. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Etter 14 dager kan kjøp ikke heves.

Ekstraordinære forhold
Vibrer er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Vibrer godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Vibrer sin kontroll, og som Vibrer ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Vibrer er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Vibrer sin side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår
Vibrer har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Endring i vilkårene
Vibrer forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er Vibrer forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Vibrer fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.